Okkar ferðir logo

Skilmálar

Verð, verðbreytingar og skilmálar

Uppgefið verð er staðgreiðsluverð með vsk og miðast við netbókun.

Allt efni á vef Okkar ferða er birt með fyrirvara um innsláttarvillur.

Eftirtaldir þættir geta valdið breytingum á verði:

Flutningskostnaður, þar með talið eldsneytisverð.
Álagðir skattar eða sérgreiðslur fyrir tiltekna þjónustu, t.d. lendingargjöld.
Gengi gjaldmiðla.
Skilmálar og viðskiptareglur greiðslukorta.

Bókunargjald

Þegar bókað er í gegnum síma legst á 4.500 kr. bókunargjald á mann sem er óendurkræft.

Staðfestingargjald ferða

Staðfestingargjald Okkar ferða í allar almennar ferðir er 45.000 kr á mann. Staðfestingargjald greiðist við bókun,  og er óafturkræft ef meira en 5 dagar eru liðnir frá bókun.

Fullnaðargreiðsla

Ganga þarf frá fullnaðargreiðslu eigi síðar en 30 dögum fyrir brottför í allar ferðir.

Ef greiðsluskilmálar samstarfsaðila ganga lengra en skilmálar Okkar ferða þá gilda þeir.

Innifalið í verði pakkaferðar

Flug með sköttum, farangursheimildir sem auglýstar eru hverju sinni og gisting.

Afhending ferðagagna

Við greiðslu ferðar er send kvittun fyrir þeirri greiðslu sem innt var af hendi. Um 4 vikum fyrir brottfarardag eru send út ferðagögn (farseðlar og vouchers fyrir hótel) ásamt ferðalýsingu og þeim upplýsingum sem þykja nauðsynlegar farþegum áður en ferð hefst.

Afbókun og endurgreiðsla pakkaferða

Sé ferð afbókuð innan viku frá því að bókun var gerð og lágmark 6-8 vikur eru í brottför, heldur ferðaskrifstofan Okkar Ferðir eftir 4.900 kr. þjónustugjaldi á bókun.

Ferð afbókuð meira en viku frá pöntun en þó 15 virkum dögum fyrir brottför eða fyrr áskilur ferðaskrifstofan Okkar Ferðir sér rétt til að halda eftir 50% af verði ferðar, þó aldrei lægri upphæð en 40.000 kr. Á farþega.

Ferð afbókuð 3-14 virkum dögum fyrir brottför heldur ferðaskrifstofan Okkar Ferðir eftir 75% af verði ferðarinnar.

Ferð afbókuð skemur en 3 virkum dögum fyrir brottför er engin endurgreiðsla.

Endurgreitt er inn á kreditkort ef greitt er með þeim.

Ef farþegi mætir ekki til brottfarar á réttum tíma eða getur ekki hafið ferðina vegna skorts á gildum ferðaskilríkjum, svo sem vegabréfi, áritun þess, vottorðs vegna ónæmisaðgerða eða af öðrum ástæðum, á hann ekki rétt á endurgreiðslu ferðarinnar.

Aflýsing og breytingar á ferðaáætlun

Vegna atburða og aðstæðna sem telja má ófyrirsjáanlega og þess eðlis að ferðaskrifstofan getur á engan hátt haft áhrif á atburðarás, né afleiðingar tengdum þeim, ber ferðaskrifstofan enga ábyrgð. Í slíkum tilvikum er ferðaskrifstofunni heimilt að breyta eða aflýsa ferðinni með öllu. Geri ferðaskrifstofan breytingar á ferð áður en hún hefst skal tilkynna það farþega svo fljótt sem unnt er. Sé um verulega breytingu að ræða ber farþega að tilkynna ferðaskrifstofunni eins fljótt og unnt er hvort hann óski eftir að rifta samningnum eða gera viðbótarsamning. Sé ferð aflýst eða farþegi riftir samningi þegar um verulegar breytingar er að ræða á ferð áður en hún hefst, á farþegi rétt á að fá fulla endurgreiðslu eða taka í staðinn aðra ferð sambærilega að gæðum eða betri, ef ferðaskrifstofan getur boðið slík skipti. Ef ferðin sem boðin er í staðinn er ódýrari fær farkaupi verðmismuninn endurgreiddann. Ef ferðin er dýrari greiðir farkaupi mismuninn.

Tímasetningar sem gefnar eru upp við pöntun ferðar eru áætlaðar og geta breyst. Ferðaskrifstofunni er heimilt að aflýsa ferð, ef í ljós kemur að þátttaka er ekki næg. Tilkynna ber þátttakendum um aflýsingu eigi síðar en þremur vikum fyrir áætlaðan brottfarardag. Ferðum er vara í eina viku eða skemur má aflýsa með tveggja vikna fyrirvara. Í sérferðum gildir að lágmarksþátttaka er 10 manns nema annað sé sérstaklega tilgreint í auglýsingum eða sölubæklingum.

Forfallagjald/Sjálfsábyrgð

Ferðaskrifstofan ráðleggur öllum sínum farþegum að verða sér út um forfallatryggingu hjá tryggingafélagi.

Tryggingar

Ástæða er fyrir farþega að huga vel að tryggingamálum sínum áður en lagt er upp í langferð. Við hvetjum farþega til að kynna sér hvaða tryggingar eru innifaldar í greiðslukorti sínu. Athugið að þessar tryggingar eru mismunandi eftir tegund greiðslukorts, kynnið ykkur vel skilmála þeirra, sem má fá hjá útgefanda greiðslukortsins.

Veikindi eða slys erlendis

Kynntu þér vel bækling Tryggingastofnunar ríkisins “Veikindi eða slys í ferð erlendis – Hvaða rétt átt þú?” Bæklinginn er hægt að nálgast hjá Tryggingastofnun ríkisins eða inn á heimasíðu Tryggingastofnunar.

Flugið

Upplýsingar um brottfarar- og komutíma flugvéla fást á heimasíðu Keflavíkurflugvallar . Brottfarar- og komutímar er ætíð áætlaðir og háðir breytingum vegna veðurs, af tæknilegum, eða öðrum óviðráðanlegum orsökum. Ferðaskrifstofan ber hvorki ábyrgð né skaðabótaskyldu ef breytingar verða á flugi vegna þessa.

Farangur

Upplýsingar um leyfilegan farangur eru kynntar í auglýsingu fyrir hverja ferð fyrir sig.

Ferðaskrifstofan ber ekki ábyrgð á skemmdum sem kunna að verða á farangri í flugi eða í öðrum farartækjum svo sem rútum og áætlunarbifreiðum. Verði skemmdir á farangri í flugvél ber farþega að fá skriflega skýrslu hjá þjónustuaðila flugfélagsins á viðkomandi flugvelli. Flugfélagið greiðir farþega bætur fyrir skemmdan farangur samkvæmt alþjóðlegum reglum og skulu bæturnar sóttar þangað. Hafi farþegi ekki látið gera tjónaskýrslu er ekki hægt að fá farangur bættan. Ferðaskrifstofan ber ekki ábyrgð á ef farangur tapast eða ef hann berst farþega seint.

Börn

Börn undir 2ja ára aldri fá ekki úthlutað sæti um borð í vélunum og skulu sitja hjá foreldrum eða umsjónarmanni.

Séróskir

Ferðaskrifstofan er umboðsaðili gististaða og hefur ekki yfirráð yfir gistirými. Yfirmenn gististaðanna sjá um niðurröðun farþega í herbergi/íbúðir. Starfsfólk ferðaskrifstofunnar getur ekki ábyrgst að séróskum farþega sé fullnægt umfram það sem getið er í gistilýsingum og verðlista.

Gististaðir

Samkvæmt starfsreglum gististaða hafa hótel og íbúðahótel leyfi til að yfirbóka gistirými til að mæta eðlilegum afföllum í pöntunum. Örsjaldan kemur sú staða upp að gististaðir hafa ekki pláss fyrir alla þá viðskiptavini er eiga staðfestar pantanir. Gististaðir eru þá skyldugir til að útvega þeim viðskiptavinum, sem ekki fá inni, sambærilegan eða betri gististað. Þar sem ferðaskrifstofan er umboðsaðili ber hún ekki ábyrgð á yfirbókunum gististaða, en aðstoðar farþega að sjálfsögðu eftir bestu getu.

Vandamál

Komi af einhverjum ástæðum upp vandamál í ferðinni er mjög áríðandi að hafa tafarlaust samband við fararstjóra eða skrifstofu sem reynir að greiða úr hvers manns vanda. Þeir munu gera allt sem í þeirra valdi stendur til að leysa málið á staðnum. Ef það tekst ekki getur farþeginn sent skriflega kvörtun um málið til ferðaskrifstofunnar í síðasta lagi innan mánaðar frá því að ferð lauk í samræmi við almenna ferðaskilmála Samtaka ferðaþjónustunnar. Nefnd sú er meðhöndlar og afgreiðir kvörtunarmál ferðaskrifstofunnar mun afla nauðsynlegra gagna, fá skýrslu frá fararstjóra og yfirfara málið. Þegar málið er afgreitt fær viðkomandi senda skriflega niðurstöðu. Ef farþegi kemur ekki kvörtun sinni á framfæri við fararstjóra eða skrifstofu meðan á ferð stendur, hefur hann fyrirgert rétti sínum til hugsanlegra bóta. Vinsamlegast athugið að til að athugasemdir farþega fái eðlilega afgreiðslu skulu þær lagðar fram skriflega á þennan hátt info@okkarferdir.is. Að öðrum kosti sér ferðaskrifstofan sér ekki fært að svara athugasemdum formlega.

Trúnaður

Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar frá kaupanda verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum.

Notkun á persónuupplýsingum

Sendingar úr kerfi Okkar Ferða ferðaskrifstofu kunna að nota persónuupplýsingar, s.s. búsetu, aldur eða viðskiptasögu, til að útbúa viðeigandi skilaboð til meðlima síðunnar. Þessar upplýsingar eru aldrei afhentar þriðja aðila. Meðlimir vefverslunnarinnar geta ætíð afskráð sig og þannig neitað fyrirtækinu notkun á slíkum upplýsingum.

Vegabréf og áritanir

Upplýsingar um áritanir er á heimasíðu Útlendingaeftirlitsins.

https://www.utl.is/index.php/vegabrefsaritanir

Upplýsingar um vegabréf eru á heimasíðu Þjóðskrár.

https://www.skra.is/thjonusta/vegabref-og-skilriki/sott-um-vegabref

Lög og varnarþing

Um þjónustuviðskipti gilda skilmálar sem skilgreindir eru í lögum um húsgöngu- og fjarsölusamninga nr. 46/2000 og lög um þjónustukaup nr. 42/2000. Varnarþing Okkar Ferða ehf. er í Garðabæ.

Uppfært 21. september 2021